ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
การพิมพ์เกียรติบัตร
  • อปท. แต่ละแห่งสามารถพิมพ์เกียรติบัตร นักกีฬาและผู้ฝึกสอน/เจ้าหน้าที่ทีม เองได้ที่เมนูตารางรายชื่อนักกีฬา หรือ เข้าสู่ระบบของแต่ละอปท.

หน่วยงาน รวม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 32 14 6 52
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 22 24 18 64
เทศบาลนครเชียงราย 18 12 6 36
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 16 17 15 48
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 13 16 15 44
จำนวน อปท. 79
จำนวนนักกีฬา 7234
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก